آخرین مطالب

بررسی وضعیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی جوانان: از دیدگاه جوانان،‌ ناشران و اهل قلم

تحقیق حاضر،‌ وضعیت فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جوانان از دیدگاه جوانان،‌اهل قلم و ناشران مورد بررسی قرار گرفته است. سوالی اصلی این تحقیق آن است که وضعیت فرهنگ کتاب‌خوانی در جوانان از دیدگاه جوانان،‌ اهل قلم و ناشران چگونه است؟ سوال های فرعی تحقیق عبارتند از: عوامل موثر بر فرهنگ کتابخوانی جوانان،‌از دیدگاه جوانان،‌اهل قلم و ناشران چیست؟ جوانان،‌اهل قلم و ناشران چه راهکارهایی را برای توسعه فرهنگ کتابخوانی جوانان پیشنهاد می‌کنند؟ تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی جوانان،‌اهل قلم و ناشرانی تشکیل می‌دهند که در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شرکت کرده‌اند. با تاکید بر مفروضات حجم نمونه مثر در طرح‌های زمینه‌یابی،‌تعداد ۱۲۰ نثر از اهل قلم،‌ ۱۲۰ نفر از ناشران و ۳۶۰ نفر از جوانان،‌ با استفاده از روش نمونه‌گیری در درسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. همچنین به منظور استخراج و تحلیل داده‌های تجربی از مدل آماری t تک گروهی جهت بررسی وضعیت موجود و از مدل آماری تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه دیدگاه‌ جوانان،‌ اهل قلم و ناشران در زمینه فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده شد. نتیجه ان که یافته ‌های این تحقیق نشان داد تفاوت چندانی بین دیدگاه جوانان،‌ اهل قلم و ناشران درباره میزان تاثرگذاری عوامل مختلف بر گرایش جوانان به کتاب و کتاب‌خوانی وجود نداردو در مجموع،‌ هر سه گروه معتقدند که باید اقداماتی در جهت کاهش قیمت کتابها،‌ تبلیغات و اطلاع‌رسانی پیرامون معرفی کتابهای جدید و به روز،‌ برگزاری همایش‌ها و سمینار‌های اختصاصی برای جوانان و اعمال تشویق و ترغیب از سوی والدین،‌ دوستان،‌ اقوام و اجتماع به این امر،‌ صورت پذیرد.

بررسی نظردانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذ‌ّت، خواندن به قصد تصمیم‌گیری و دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش»

پژوهشگر: زهره قریشی چکیده:پژوهش حاضر به منظور آگاهی از نظر دانشجویان درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم‌گیری، خواندن به قصد لذت، و همچنین درباره دو اصل «معقول‌اندیشی» و «کمترین کوشش»، در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش پیمایشی، دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که ۲۵۳ نفر به آن پاسخ دادند. نتایج به‌دست آمده از آزمون هشت فرضیه نشان داد که: ۱) دانشجویان بر «خواندن به قصد یادگیری» بیشتر از «خواندن به قصد تصمیم‌گیری» تأکید دارند؛ ۲) دانشجویان مؤنث رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی بیشتر از دانشجویان مذکر همین رشته‌ها بر «خواندن به قصد لذت» تأکید دارند؛ ۳) دانشجویان مؤنث رشته‌ علوم تربیتی و روانشناسی بیشتر از دانشجویان مذکر همین رشته‌ها بر «خواندن به قصد تصمیم‌گیری»تأکید دارند، ولی بین دانشجویان مؤنث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ۴) بین میزان تأکید بر «خواندن به قصد یادگیری» دانشجویان مؤنث و مذکر رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین دانشجویان مؤنث و مذکر رشته کتابداری در این مورد تفاوتی مشاهده نمی‌شود؛ ۵) تفاوت معناداری بین رشته تحصیلی دانشجویان و مقاصد خواندن آن‌ها وجود ندارد؛ ۶) اصل «کمترین کوشش»برای هر نوع خواندنی، مورد تأکید دانشجویان می‌باشد؛ ۷) تفاوت معناداری بین رشته تحصیلی دانشجویان و اصل کمترین کوشش وجود ندارد؛ ۸) «معقول‌اندیشی» شکل‌دهنده رفتارهای مطالعاتی دانشجویان است. کلیدواژه‌ها: اصل معقول‌اندیشی، اصل کمترین کوشش، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد تصمیم‌گیری منبع: قریشی،‌ زهره (۱۳۸۳)بررسی نظردانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، فصلنامه کتابداری و...

مطالعه و کتابخوانی در کودکان

آدمی در دوران کودکی به علت عدم داشتن شناخت کافی از جهان پیرامون، بیشتر تحت تاثیر شرایط محیط اطرافش قرار می گیرد. با این توصیف می توان به اهمیت نقش خانواده و محیط‌های یادگیری چون مدارس در شکل‌گیری شخصیت کودک اشاره کرد. در این مقاله، ضمن بررسی برخی عوامل بازدارنده مطالعه در بین کودکان به عوامل تاثیر‌گذار در ایجاد علاقه به کتابخوانی و مطالعه اشاره می‌شود.

جایگاه خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم ترکیه

در این نوشته میزان مطالعه روزانه مردم ترکیه با در کنار فعالیت هایی نظیر خانه داری، تماشای تلویزیون، و … قرار گرفته و مقایسه می شود.

سرانه خواندن (مطالعه) در کشورهای مختلف

این نوشته خلاصه ی نوشته ای است که در آن سرانه مطالعه در کشورهای مختلف بر اساس یک پیمایش هارمونایز شده گزارش شده است.

جایگاه خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم کانادا

در این نوشته میزان مطالعه روزانه مردم کانادا با در کنار فعالیت هایی نظیر خانه داری، تماشای تلویزیون، و … قرار گرفته و مقایسه می شود.

کتاب و کتابخوانی در سینمای آمریکا

سخنان و جملات قصار فراوانی در باب بیهوده بودن روشنفکری در انواع فیلم‌ها مشاهده می‌شود. … طبعا کتابخانه‌ها چندان مکان قابل‌توصیه‌ای نیستند. کتابخانه‌ی تاچر در همشهری کین بسیار سرد و بی‌روح و خالی از جمعیت نشان داده می‌شود. کتابخانه‌ی جامعه‌ی اعیان فضایی گرم‌تر و صمیمانه‌تر دارد، اما چندی بعد متوجه می‌شویم که صاحب آن استفاده دیگری از این مکان می‌کند: بینگ کرازبی، فرانک سناترای متعجب را با خود به آن‌جا می‌برد. کرازبی دستش را روی یکی از آثار داروین می‌گذارد، و به جای این که ان را بیرون بکشد، به داخل فشار می‌دهد. طبقات کتابخانه حول محور خود می‌چرخند و یک بار پرمشروب ناگهان ظاهر می‌شود… در لرد فانتلروی کوچک، پدربزرگ ثروتمند و عبوس به نحوی نشان داده می‌شود که گویی فقط در کتابخانه‌اش زندگی می‌کند. از نظر هالیوود بهترین کارکرد کتابخانه این است که زن و شوهرها با هم آشنا شوند: کامیل؛ صبحانه در تیفانی؛ آن گونه که بودیم. کتاب درعوض در فیلم‌ها نماد پیچیده‌تری است. اگر از کتاب به عنوان فرهنگ استفاده شود، کاملا شیئی بی‌ارزش است، زیرا فقط دربرگیرنده نظریات خشک و خالی است: در گلوله آتش، گری کوپر استاد زبان‌شناسی است. او به کتابی در مورد ورزش مشت‌زنی رجوع می‌کند. حالت یک مشت‌زن را به خود می‌گیرد و با وجود این، دانا اندروز به سادگی او را نقش زمین می‌کند. وقتی گری کوپر به هوش می‌آید، کتاب را به کناری می‌اندازد و بدون پیروی از قوانین مجددا با حریقش گلاویز می‌شود و تازه این جاست که بر او فائق می‌آید. از سوی دیگر، وقتی قهرمان فیلم نیاز به اطلاعات دارد، کتاب با احترام بسیاری نشان داده می‌شود و به عنوان شیئی مفید و لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد....
صفحه 20 از 22« جدیدتر...10...1819202122
آخرین از سرانه مطالعه جایگاه خواندن در گذران وقت مردم فلسطین
جایگاه خواندن در گذران وقت مردم فلسطین عنوان گزارش اصلی: ReportTime Use Survey 2012/2013:   Final مجری: مرکز آمار فلسطین (Palestinian Central Bureau of Statistics) دسترسی به گزارش اصلی: http://www.timeuse.org/sites/ctur/files/public/ctur_report/9498/palestinian-2014-timeuse-survey-report-2068.pdf جامعه: کلیه افراد بالای ۱۰ سال فلسطینی که در فلسطین ساکن هستند واحد نمونه‌گیری: خانوار حجم نمونه: ۵۹۰۳ دوره زمانی گردآوری داده: سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ سال اعلام نتایج: ۲۰۱۴ خواندن در مجموعه فعالیتی با عنوان (استفاده از رسانه‌های جمعی) قرار گرفته است.  در جدول زیر ابتدا آمار مربوط به عنوان کلی فعالیت و سپس به تفکیک فعالیتهای مرتبط گزارش شده است. میانگین زمان (افرادی که این فعالیت را انجام داده‌اند) درصد افرادی که این فعالیت را انجام داده‌اند (از کل جمعیت) هر دو جنس زنان مردان هردو جنس زنان مردان استفاده از رسانه‌های جمعی ۲.۴۵ ۲.۴۶ ۲.۴۴ ۸۵.۵ ۸۶.۵ ۸۴.۲ خواندن (مطالعه) ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۳.۴ ۴.۷ ۲.۲ استفاده از تلویزیون و مواد دیداری ۲.۲۳ ۲.۲۸ ۲.۱۸ ۸۱.۴ ۸۴.۰ ۷۸.۹ گوش‌سپردن به رادیو و لوازم صوتی ۰.۵۹ ۰.۵۱ ۱.۰۸ ۵.۰ ۵.۳ ۴.۸ استفاده از رایانه ۱.۴۷ ۱.۲۸ ۲.۰۱ ۱۸.۴ ۱۶.۴ ۲۰.۳ سایر رسانه‌ها ۰.۱۷ – ۰.۱۶ ۰.۳ . ۰.۶ در این جدول وضعیت خواندن  به تفکیک سن و جنس آمده است که زیر هر جنسیت ابتدا نسبت جمعیتی که این فعالیت را انجام میدهند و سپس مدت زمانی را که به این خواندن اختصاص داده‌اند آمده است. مردان زنان کل نسبت زمان‌ (دقیقه) نسبت زمان (دقیقه) نسبت زمان (دقیقه) ۱۰-۱۷ سال ۱.۳ ۳۷ ۵.۸ ۴۵ ۳.۴ ۴۳ ۱۸-۲۹ سال ۱.۹ ۴۸ ۶.۰ ۴۲ ۳.۹ ۴۳ بالای ۳۰ سال ۳.۱ ۵۳ ۲.۹ ۵۶ ۳.۰ ۵۴ کل ۲.۲ ۴۹ ۴.۷ ۴۶ ۳.۴ ۴۷...
آخرین از جامعه شناسی خواندن خواندن برای مردم چه می‌کند؟*
خواندن برای مردم چه می‌کند؟*     خواندن برای مردم چه می‌کند؟ What Reading Does to People نویسنده: داگلاس  واپلس (Douglas Waples)، برنارد برلسون (Bernard Berelson) و فرانکلین برادشاو (Franklyn R. Bradshaw) سال نشر: ۱۹۴۰ ناشر: دانشگاه شیکاگو تعداد صفحات:۲۲۲   فهرست مطالب ۱. مقدمه و خلاصه ۲. پیش‌نیازهای نشر ۳. توزیع انتشارات ۴. محتوای انتشارات ۵. حساسیت‌های خوانندگان ۶. اثرات خواندن                              ...
آخرین از تاریخ خواندن پروندۀ کتاب‌ها: گذشته، حال و آینده
پروندۀ کتاب‌ها: گذشته، حال و آینده

من استاد دانشگاه هاروارد بودم و می‌خواستم ایبوکی دربارۀ صنعت نشر کتاب در قرن هجدهم اروپا بنویسم که رییس دانشگاه هاروارد از من پرسید مایلم مدیر بعدی کتابخانۀ دانشگاه هاروارد شوم؟ بی‌تردید جواب مثبت دادم. ولی در جولای ۲۰۰۷ بود که متوجه شدم گوگل در پروژۀ دیجیتالی کردن میلیون‌ها کتاب، که امروز با نام جستجوی کتاب گوگل می‌شناسیم، درگیر یک پروندۀ حقوقی با جمعی از مؤلفان و ناشران شده است. من دربارۀ اینکه کلکسیون‌های کتاب‌های هاروارد بخشی از یک پروژۀ تجاری شوند، تردید داشتم. مسألۀ دیگری که ذهنم را درگیر می‌کرد، جریان «دسترسی آزاد» بود…

آخرین از ترویج خواندن دفاع از کتابخانه
دفاع از کتابخانه

در کنفرانس بین‌المللی کتابخانه در شهر لندن در سال ۱۸۹۷، یکی از شناخته‌شده‌ترین کتابدارهای آمریکا که بیرون از کتابخانه رئیس یک بخش آموزشی بزرگ نیز بود، نظر خودش را درباره اهمیت زیاد کتابخانه در آموزش عمومی بیان کرد. او گفت اگر بین مدرسه عمومی و کتابخانه عمومی مجبور به انتخاب می‌شد و فقط می‌توانست یکی را داشته باشد (و اگر شرایط به گونه‌ای بود که گزینه دوم به هیچ وجه نمی توانست وجود داشته باشد)، کتابخانه را انتخاب و مدرسه را رها می کرد. چرا که …