جایگاه خواندن در گذران وقت مردم چین

جایگاه خواندن در گذران وقت مردم چین

Share

بخش ۱- مقایسه برخی شاخص‌های ایران و چین

 

ایران

چین

جمعیت

۷۶.۰۹۱.۰۰۰

۱.۳۴۷.۳۵۰.۰۰۰

شاخص توسعه انسانی

۰.۷۰۲ (بالا)

۰.۶۶۳ (متوسط)

سرانه تولید ناخالص داخلی

۵۷۳۰ دلار

۵۴۱۳ دلار

تعداد کتابخانه عمومی

۲۸۰۰ باب

۵۵۳۰۰ باب

تعداد کتابخانه به ازای هر ۲۵ هزار نفر

۰.۹۱

۱.۰۲۶

بخش۲- معرفی پژوهش گذران وقت مردم چین

عنوان پژوهش: ۲۰۰۸ Chinese Time Use Survey

تاریخ اجرای پژوهش:  سال ۲۰۰۸ (این پژوهش اولین پژوهش گذران وقت در چین است.)

مجری: مرکز ملی آمار چین

جامعه مورد بررسی: جمعیت ۱۵ تا ۷۴ ساله

نمونه: ۱۶.۶۶۱ خانوار از ۱۰ استان

شیوه گردآوری اطلاعات: روزنوشت ۲۴ ساعته (دو روز شامل یک روز عادی و یک روز تعطیل)

بخش ۳- وضعیت خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم چین

موارد مرتبط با خواندن در این گزارش به صورت زیر است:

میانگین خواندن (سرانه مطالعه) مردم چین ۱۱ دقیقه در روز است. این میانگین شامل خواندن کتاب، روزنامه و مجله است.

بین مردان و زنان  همچنین بین  شهرنشین‌ها و روستانشین‌ها در میزان زمان اختصاصی به خواندن تفاوت معناداری وجود دارد.

۰.۷۶ درصد از زمان روزانه و ۴.۷۴ درصد زمان اوقات فراغت به خواندن اختصاص داده شده است.

 

فعالیت

کل

شهرنشینان

روستاییان

مردان

زنان

۰- فعالیت‌های فردی

۱۱:۴۰

۱۱:۴۳

۱۱:۳۷

۱۱:۴۴

۱۱:۴۵

خواب و استراحت

۹:۰۲

۸:۵۹

۹:۰۵

۹:۰۰

۹:۰۴

فعالیت‌های مرتبط با غذا، خوردن و آشامیدن

۱:۴۰

۱:۴۲

۱:۳۸

۱:۴۴

۱:۳۶

بهداشت فردی

۰:۴۶

۰:۵۰

۰:۴۲

۰:۴۶

۰:۴۶

فعالیت مذهبی

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

سیگار کشیدن

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۲

۰:۰۲

۰:۰۱

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۵

۰:۰۴

۰:۰۵

۰:۰۵

۰:۰۵

سفرهای مرتبط

۰:۰۵

۰:۰۶

۰:۰۴

۰:۰۶

۰:۰۴

۱- فعالیت شغلی

۲:۵۷

۳:۵۵

۱:۵۲

۳:۵۵

۲:۲۲

فعالیت شغلی

۲:۲۷

۳:۱۲

۱:۳۷

۲:۵۷

۱:۵۸

شغل تمام وقت

۲:۱۵

۳:۰۳

۱:۲۰

۲:۴۰

۱:۵۱

شغل پاره‌وقت

۰:۰۵

۰:۰۲

۰:۱۰

۰:۰۸

۰:۰۳

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۲

۰:۰۳

۰:۰۱

۰:۰۳

۰:۰۲

سفرهای مرتبط

۰:۲۸

۰:۴۱

۰:۱۴

۰:۳۴

۰:۲۲

۲- فعالیت تولیدی اصلی خانوارها

۱:۴۹

۰:۰۱

۳:۵۰

۱:۵۵

۱:۴۴

فعالیت‌های تولیدی مرتبط با کشت و زرع

۱:۲۲

۰:۰۱

۲:۵۴

۱:۲۶

۱:۱۹

فعالیت‌های تولیدی مرتبط با جنگل

۰:۰۱

*

۰:۰۳

۰:۰۲

۰:۰۱

فعالیت‌های تولیدی مرتبط با احشام

۰:۱۱

*

۰:۲۳

۰:۱۱

۰:۱۱

فعالیت‌های تولیدی مرتبط با شیلات

۰:۰۱

*

۰:۰۲

۰:۰۱

*

سایر فعالیت‌های تولید اصلی

۰:۰۱

*

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۱

سفرهای مرتبط

۰:۱۲

*

۰:۲۶

۰:۱۴

۰:۱۱

۳- فعالیت‌های مرتبط با تولید محصول توسط خانوارها

۰:۱۰

۰:۰۱

۰:۱۹

۰:۱۳

۰:۰۶

تولید محصولات کشاورزی

۰:۰۱

*

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۱

تولید غذا

۰:۰۰

*

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۱

تولید آشامیدنی‌ها

۰:۰۰

۰:۰۰

*

۰:۰۰

*

بافت و پارچه و چرم و محصولات مرتبط

۰:۰۱

*

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۱

محصولات مرتبط با  عمل‌آوری مواد معدنی

۰:۰۱

*

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۱

سایر فعالیت‌های تولیدی منجر به محصول

۰:۰۱

*

۰:۰۹

۰:۰۷

۰:۰۱

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۱

*

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۱

سفرهای مرتبط

۰:۰۱

*

۰:۰۲

۰:۰۱

*

۴- فعالیت‌های مرتبط با ارائه خدمات توسط خانوارها

۰:۱۵

۰:۱۰

۰:۲۰

۰:۱۹

۰:۱۱

دادو ستد غذا

۰:۰۷

۰:۰۶

۰:۰۹

۰:۰۷

۰:۰۷

خدمات تعمیر و نصب و نگهداری

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۲

*

خدمات تجاری و حرفه‌ای

۰:۰۱

*

۰:۰۱

۰:۰۱

*

ارائه خدمات بهداشت فردی

۰:۰۰

*

*

*

*

جابجایی مسافران و کالا

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۴

۰:۰۴

*

خدمات خانگی در ازای پول

۰:۰۰

*

*

*

۰:۰۱

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۳

۰:۰۲

۰:۰۱

سفرهای مرتبط

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۳

۰:۰۳

۰:۰۱

۵- فعالیت‌های خانگی بدون مزد برای خانواده

۲:۱۱

۲:۲۱

۲:۰۰

۱:۰۹

۳:۱۱

تهیه غذا، نوشیدنی و شست و شوی مرتبط با آن

۱:۰۶

۱:۰۵

۱:۰۷

۰:۳۰

۱:۴۱

نظافت منزل

۰:۱۶

۰:۱۷

۰:۱۴

۰:۰۸

۰:۲۳

شستن لباس

۰:۱۶

۰:۱۴

۰:۱۸

۰:۰۴

۰:۲۸

خرید

۰:۲۰

۰:۲۸

۰:۱۰

۰:۱۵

۰:۲۵

تعمیرات کوچک خانگی

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۳

۰:۰۳

۰:۰۱

مدیریت امور منزل

۰:۰۰

۰:۰۱

*

*

*

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۳

۰:۰۲

۰:۰۲

سفرهای مرتبط

۰:۰۹

۰:۱۲

۰:۰۵

۰:۰۷

۰:۱۱

۶- مراقبت از اهل خانه

۰:۳۲

۰:۳۵

۰:۳۰

۰:۲۱

۰:۴۳

بچه‌داری

۰:۲۱

۰:۲۰

۰:۲۲

۰:۱۱

۰:۳۱

مراقبت از بزرگسالان

۰:۰۲

۰:۰۳

۰:۰۱

۰:۰۲

۰:۰۲

کمک با سایر اعضای خانه

۰:۰۲

۰:۰۱

۰:۰۲

۰:۰۲

۰:۰۲

خدمات اجتماعی و داوطلبانه

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

سفرهای مرتبط

۰:۰۶

۰:۰۸

۰:۰۳

۰:۰۵

۰:۰۷

۷- مطالعات درسی و تحصیل

۰:۳۳

۰:۳۸

۰:۲۷

۰:۳۴

۰:۳۱

تحصیل عمومی

۰:۲۰

۰:۲۳

۰:۱۷

۰:۲۱

۰:۱۹

انجام تکلیف، مرور درس‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تحصیل

۰:۰۷

۰:۰۷

۰:۰۶

۰:۰۷

۰:۰۷

تحصیل پاره‌وقت و آموزش غیر رسمی

۰:۰۱

۰:۰۲

*

۰:۰۱

۰:۰۱

آموزش‌های شغلی

۰:۰۰

۰:۰۱

*

*

۰:۰۱

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

سفرهای مرتبط

۰:۰۴

۰:۰۴

۰:۰۳

۰:۰۴

۰:۰۳

۸- اوقات فراغت و فعالیت‌های اجتماعی

۳:۵۲

۴:۳۶

۳:۰۴

۴:۱۱

۳:۳۵

رسانه‌های جمعی

۲:۳۲

۲:۵۶

۲:۰۵

۲:۴۵

۲:۲۰

خواندن کتاب، مجله و روزنامه

۰:۱۱

۰:۱۸

۰:۰۴

۰:۱۴

۰:۰۹

تماشای تلویزیون

۲:۰۶

۲:۱۳

۱:۵۷

۲:۱۱

۲:۰۱

گوش دادن به رایو

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

استفاده از اینترنت

۰:۱۴

۰:۲۳

۰:۰۳

۰:۱۹

۰:۰۹

بازی‌های فیزیکی و بدنسازی

۰:۲۳

۰:۳۶

۰:۰۹

۰:۲۴

۰:۲۲

سرگرمی، بازی

۰:۲۲

۰:۲۴

۰:۱۹

۰:۲۶

۰:۱۸

شطرنچ و بازیها‌ی کارتی

۰:۱۹

۰:۲۱

۰:۱۸

۰:۲۳

۰:۱۶

بازدید از مکان‌ها، رفتن به سینما و تئاتر

۰:۰۲

۰:۰۴

۰:۰۱

۰:۰۳

۰:۰۲

فعالیت‌های اجتماعی

۰:۲۳

۰:۲۲

۰:۲۵

۰:۲۲

۰:۲۴

سایر فعالیت‌ها

۰:۰۲

۰:۰۲

۰:۰۲

۰:۰۳

۰:۰۲

سفرهای مرتبط

۰:۰۸

۰:۱۲

۰:۰۴

۰:۰۹

۰:۰۷

۹- فعالیت‌های دسته‌بندی نشده

۰:۰۱

*

۰:۰۱

۰:۰۱

۰:۰۱

به این نوشته اینگونه استناد دهید:

محبوب، سیامک (۱۳۹۱) جایگاه خواندن در گذران وقت مردم چین. مجله مطالعات خواندن. دی. http://readingandreaders.com/?p=632

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «مجله مطالعات خواندن» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که در کنار همکاری علمی شما عزیزان، تداوم کار این سایت به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وابسته است. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*