مصرف کتاب در سبک زندگی شهروندان

مصرف کتاب در سبک زندگی شهروندان

Share

احمد غیاثوند

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

ah.ghyasvand@gmail.com

چکیده

مصرف کالاهای فرهنگی یکی از گویاترین شاخص‌ها برای بررسی سبک زندگی است. امروزه نیز کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی، از شاخص‌های مهم میزان مصرف فرهنگی در هر جامعه به حساب می‌آید. با توجه به اهداف و نیز واحد‌های مورد تحلیل، در این مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری آن شامل همه شهروندان ۱۵ سال به بالای شهر تهران است. در این راستا، تعداد نمونه برابر با ۱۲۳۱ نفر و شیوه‌ی نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای اجرا و انجام پژوهش، با عنایت مراحل شاخص‌سازی و سوالات مطرح شده ، از ابزار پرسشنامه استفاده شده و متغیرها از اعتبار و روایی لازم برخودارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه انواع سبک زندگی (سبک سنتی-مدرن، سبک دانش‌محور-تفنن‌محور) با نوع مصرف کتاب در بین شهروندان تهرانی است. نتایج نشان می‌دهد کتب تاریخی (۱۸.۳ درصد در مقایسه با ۱۲.۵ درصد) و دینی (۲۵.۵ درصد در مقایسه با ۴.۴ درصد) بیشتر در سبک زندگی سنتی خوانده می‌شود و در مقابل، کتب زمان و داستان (۲۹.۹ درصد در مقایسه با ۱۴.۴ درصد) و علمی و تخصصی (۱۲.۵ درصد در مقایسه با ۶.۷ درصد) در سبک زندگی مدرن بیشتر مطالعه می‌شود. همچنین کتب رمان و داستان (۲۷.۹ درصد در مقایسه با ۱۶.۸ درصد) و روانشناسی (۱۳.۸ درصد در مقایسه با ۱۱.۴ درصد) در سبک زندگی دانش‌محور و در مقابل کتب دینی در سبک زندگی تفنن محور و کتب تاریخی در سبک زندگی بینابین بیشتر مطالعه می‌شود.

واژگان کلید: نوع مصرف کتاب، مصرف فرهنگی،سبک زندگی، سبک سنتی-مدرن، شهر تهران.

منبع: غیاثوند، احمد (۱۳۹۰) درآمدی جامعه‌شناختی بر پدیده‌ و گفتمان کتاب در ایران معاصر. فصلنامه کتاب مهر. سال اول، شماره دوم، بهار. ص ۷۰- ۹۱.

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «مجله مطالعات خواندن» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که در کنار همکاری علمی شما عزیزان، تداوم کار این سایت به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وابسته است. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

نظرات بسته است