رابطه بین میزان تماشای برنامه های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی

رابطه بین میزان تماشای برنامه های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی

Share

پژوهشگران: سید عباس رضوی، ‌مجید جعفریزاده، ‌ دکتر داریوش نوروزی

چکیده : این پژوهش به منظور بررسی رابطه موجود بین تماشای تلویزیون و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی مانند کتاب، روزنامه و مجله انجام شده است. بدین منظور، از میان کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر کرمان (۱۸۷۶۰= N) تعداد ۶۰۰ دانش آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای، محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظر ۷ تن از متخصصان موضوع تعیین گردید. به منظور بررسی پایایی ابزار جمع آوری داده‌ها از آلفای کرانباخ استفاده شد و پایا بودن آن مورد تأیید قرار گرفت (۷۲/۰= a) داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای توصیفی آماری مانند میانگین و درصد و نیز روش آماری استنباطی خی دو (مجذور کای) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد بین میزان تماشای تلویزیون و میزان مطالعه کتابهای غیردرسی و مطالعه روزنامه رابطه‌ای معنادار وجود ندارد، ولی در مورد میزان تماشای تلویزیون و میزان مطالعه مجله، رابطه معناداری مشاهده شد؛ بدین ترتیب که با افزایش میزان تماشای تلویزیون توسط دانش‌آموزان میزان مطالعه مجله توسط آنان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها: منابع اطلاعاتی، تماشای تلویزیون، کتاب غیردرسی، روزنامه، مجله

 

منبع:

رضوی،‌ عباس؛ جعفریزاده مجید و نوروزی،‌ داریوش (۱۳۸۵). رابطه بین میزان تماشای برنامه های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیر درسی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. ۳۶.

 

متن کامل مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*