جایگاه خواندن در گذران وقت مردم فلسطین

جایگاه خواندن در گذران وقت مردم فلسطین

Share

عنوان گزارش اصلی: ReportTime Use Survey 2012/2013:   Final

مجری: مرکز آمار فلسطین (Palestinian Central Bureau of Statistics)

دسترسی به گزارش اصلی: http://www.timeuse.org/sites/ctur/files/public/ctur_report/9498/palestinian-2014-timeuse-survey-report-2068.pdf

جامعه: کلیه افراد بالای ۱۰ سال فلسطینی که در فلسطین ساکن هستند

واحد نمونه‌گیری: خانوار

حجم نمونه: ۵۹۰۳

دوره زمانی گردآوری داده: سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳

سال اعلام نتایج: ۲۰۱۴

خواندن در مجموعه فعالیتی با عنوان (استفاده از رسانه‌های جمعی) قرار گرفته است.  در جدول زیر ابتدا آمار مربوط به عنوان کلی فعالیت و سپس به تفکیک فعالیتهای مرتبط گزارش شده است.

میانگین زمان

(افرادی که این فعالیت را انجام داده‌اند)

درصد افرادی که این فعالیت را انجام داده‌اند

(از کل جمعیت)

هر دو جنس زنان مردان هردو جنس زنان مردان
استفاده از رسانههای جمعی

۲.۴۵

۲.۴۶ ۲.۴۴ ۸۵.۵ ۸۶.۵ ۸۴.۲
خواندن (مطالعه) ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۴۹ ۳.۴ ۴.۷ ۲.۲
استفاده از تلویزیون و مواد دیداری ۲.۲۳ ۲.۲۸ ۲.۱۸ ۸۱.۴ ۸۴.۰ ۷۸.۹
گوش‌سپردن به رادیو و لوازم صوتی ۰.۵۹ ۰.۵۱ ۱.۰۸ ۵.۰ ۵.۳ ۴.۸
استفاده از رایانه ۱.۴۷ ۱.۲۸ ۲.۰۱ ۱۸.۴ ۱۶.۴ ۲۰.۳
سایر رسانه‌ها ۰.۱۷ ۰.۱۶ ۰.۳ . ۰.۶

در این جدول وضعیت خواندن  به تفکیک سن و جنس آمده است که زیر هر جنسیت ابتدا نسبت جمعیتی که این فعالیت را انجام میدهند و سپس مدت زمانی را که به این خواندن اختصاص داده‌اند آمده است.

مردان زنان کل
نسبت زمان‌ (دقیقه) نسبت زمان (دقیقه) نسبت زمان (دقیقه)
۱۰-۱۷ سال ۱.۳ ۳۷ ۵.۸ ۴۵ ۳.۴ ۴۳
۱۸-۲۹ سال ۱.۹ ۴۸ ۶.۰ ۴۲ ۳.۹ ۴۳
بالای ۳۰ سال ۳.۱ ۵۳ ۲.۹ ۵۶ ۳.۰ ۵۴
کل ۲.۲ ۴۹ ۴.۷ ۴۶ ۳.۴ ۴۷

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*