سرانه مطالعه سال ۱۳۸۸

اخیرا سنجش سرانه مطالعه در کشور برای دومین بار توسط شورای فرهنگ عمومی کشور با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور صورت گرفته است. مجری این پژوهش شرکت پارس خبره می‌باشد. این پژوهش که در آذر ماه و اسفند ماه ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است و نمونه مورد بررسی ۱۷۰۹۶ نفر می‌باشد.

سرانه مطالعه در سال ۱۳۸۷

عنوان پژوهش: میزان مطالعه در سال ۱۳۸۷

مجری: شورای فرهنگ عمومی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
جامعه آماری: کلیه افراد بالای ۱۲ سال ساکن ایران (مناطق شهری و روستایی)

انداز نمونه: ۲۰۲۹ نفر

زمان اجرا: آذر و دی ۱۳۸۷

بررسی وضعیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی جوانان: از دیدگاه جوانان،‌ ناشران و اهل قلم

تحقیق حاضر،‌ وضعیت فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جوانان از دیدگاه جوانان،‌اهل قلم و ناشران مورد بررسی قرار گرفته است. سوالی اصلی این تحقیق آن است که وضعیت فرهنگ کتاب‌خوانی در جوانان از دیدگاه جوانان،‌ اهل قلم و ناشران چگونه است؟ سوال های فرعی تحقیق عبارتند از: عوامل موثر بر فرهنگ کتابخوانی جوانان،‌از دیدگاه جوانان،‌اهل قلم و ناشران چیست؟ جوانان،‌اهل قلم و ناشران چه راهکارهایی را برای توسعه فرهنگ کتابخوانی جوانان پیشنهاد می‌کنند؟ تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی جوانان،‌اهل قلم و ناشرانی تشکیل می‌دهند که در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب شرکت کرده‌اند. با تاکید بر مفروضات حجم نمونه مثر در طرح‌های زمینه‌یابی،‌تعداد ۱۲۰ نثر از اهل قلم،‌ ۱۲۰ نفر از ناشران و ۳۶۰ نفر از جوانان،‌ با استفاده از روش نمونه‌گیری در درسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. همچنین به منظور استخراج و تحلیل داده‌های تجربی از مدل آماری t تک گروهی جهت بررسی وضعیت موجود و از مدل آماری تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه دیدگاه‌ جوانان،‌ اهل قلم و ناشران در زمینه فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده شد. نتیجه ان که یافته ‌های این تحقیق نشان داد تفاوت چندانی بین دیدگاه جوانان،‌ اهل قلم و ناشران درباره میزان تاثرگذاری عوامل مختلف بر گرایش جوانان به کتاب و کتاب‌خوانی وجود نداردو در مجموع،‌ هر سه گروه معتقدند که باید اقداماتی در جهت کاهش قیمت کتابها،‌ تبلیغات و اطلاع‌رسانی پیرامون معرفی کتابهای جدید و به روز،‌ برگزاری همایش‌ها و سمینار‌های اختصاصی برای جوانان و اعمال تشویق و ترغیب از سوی والدین،‌ دوستان،‌ اقوام و اجتماع به این امر،‌ صورت پذیرد.

جایگاه خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم ترکیه

در این نوشته میزان مطالعه روزانه مردم ترکیه با در کنار فعالیت هایی نظیر خانه داری، تماشای تلویزیون، و … قرار گرفته و مقایسه می شود.

سرانه خواندن (مطالعه) در کشورهای مختلف

این نوشته خلاصه ی نوشته ای است که در آن سرانه مطالعه در کشورهای مختلف بر اساس یک پیمایش هارمونایز شده گزارش شده است.

جایگاه خواندن (مطالعه) در گذران وقت مردم کانادا

در این نوشته میزان مطالعه روزانه مردم کانادا با در کنار فعالیت هایی نظیر خانه داری، تماشای تلویزیون، و … قرار گرفته و مقایسه می شود.

وضعیت مطالعه و استفاده از کتابخانه در گذران وقت مردم

این نوشته خلاصه گزارش سنجش گذران وقت ایرانیان در سال ۱۳۸۹ است و در سال ۱۳۹۰ منشر شده است. در این گزارش مجری این پژوهش شرکت پژوهشگراه خبره پارس (با مسئولیت محدود) است و سفارش دهنده آن شورای فرهنگ عمومی .پرسشنامه و اصول پژوهش توسط شورای فرهنگ عمومی و افراد هسته آن آقایان منصور واعظی(دبیر شورای فرهنگ عمومی) و آقای ساجدی مشاور دبیر طراحی شده است.
شرح: این پژوهش در ۲۵۵ نقطه شهری و ۱۳۵۰ نقطه روستایی کشور انجام و حدود ۲۰۰۰ پرسشنامه با همکاری حدود ۸۰ پرسشگر در این نقاط تکمیل شده است و به شکل روز نوشت (Diary) 108 فعالیت را مورد پرسش قرار داده است.

صفحه 2 از 212