جنون لطیف: کتاب‌شیدایان و عشق جاودان به کتاب

کتاب‌شیدایی چیست؟ انواع آن کدام است؟ این نوشته به مقوله کتاب‌شیدایی می‌پردازد و شواهدی تاریخی درباره آن ارائه می‌کند.

واکنشی به دیدگاه کرن دالی: «کتابدار برای مهم‌تر جلوه دادن کارش نباید آن را کتاب‌درمانی جا بزند!»

[… این نوشته، نقدی بر دیدگاه‌های خانم کرن دالی در مقاله «در باب کتاب‌درمانی» است و تلاش می‌کند گفتگویی نقادانه با متن یادشده بازکند.