در باب کتاب‌درمانی

[… اگر شما کتابی را خوانده‌اید و مشکلی را از شما رفع کرده است آیا دلیل می‌شود که آن را به دیگری نیز تجویز کنید؟ اگر این تجویز باعث شود خواننده دچار مشکل شود، مسئولیت اخلاقی شما چیست؟ این مقاله درباره مرزهای توانشی و اخلاقی پیشنهاد و تجویز، که یکی در مشاوره خوانندگان باب است و دیگر در کتاب‌درمانی، بحث می‌کند.